Nepodceňujte zdravotní rizika


I když mnohé instituce skuteÄnost zdravotních rizik vyplývajících z vysokofrekvenÄního elektromagnetického záření stále mlží nebo dokonce popírají, mnohé lékaÅ™ské studie potvrdily, že vysokofrekvenÄní elektromagnetické pole, které je vytvářeno pro pÅ™enos signálu v různých bezdrátových informaÄních technologiích může způsobit celou Å™adu onemocnÄ›ní. Pro vyjmenování tÄ›chto poruch by nestaÄila strana formátu A4. PojÄme si tedy uvést alespoň nÄ›které z nich.

Můžete se chránit

Jedná se o subjektivní potíže každého jedince, které jsou pÅ™iÄítány nejrůznÄ›jším jiným příÄinám, až do té doby, než je vysloveno podezÅ™ení na vliv vysokofrekvenÄního elektromagnetického záření. Nezřídka může docházet k poruchám spánku, sklonům k depresím, ztrátÄ› pamÄ›ti, nesoustÅ™edÄ›nosti, nevolnostem, podráždÄ›nosti, závratím, bolestem hlavy. Mohou se vÅ¡ak objevit i mnohem závažnÄ›jší onemocnÄ›ní, která vyplývají z poÅ¡kození nervových bunÄ›k. Objevit se může dokonce i nejobávanÄ›jší rakovina. Co můžete udÄ›lat sami, aby vaÅ¡e ochrana pÅ™ed elektrosmogem byla úÄinná? Pořídit si kartu BioProtect 400.

About the Author

You may also like these

No Related Post